وسعت میدان ( scope  ) :  

تولید واکسن و فراورده های بیولوژیک ،اعم از واکسن های زنده ، کشته ،ساب یونیت ، نوترکیب ، واکسن های ویروسی ، هورمون ها ، انواع سرم و داروهای تزریقی .

 

مدت اجرا ( time  ) :

زمان تقریبی برای راه اندازی کارخانه تولید واکسن از فاز اول این طرح یک و نیم سال در نظر گرفته می شود .

به تفکیک ساخت ساختمان ،سفارش دستگاه ها ،نصب پلات فرم و دستگا ه ها ،راه اندازی ازمایشگاه های میکروبی و شیمی ، تولید بچ اولیه .

 

هزینه ( cost ) :

هزینه راه اندازی کارخانه تولید واکسن از فاز اول این طرح یکصد میلیارد ریال میباشد ، و پیش بینی می شود تا پایان تمامی فازهای این طرح سیصد میلیارد ریال احتیاج می باشد .

 

کیفیت ( quality ) :

بسته به مصالح به کار رفته در کارخانه ،کیفیت و نوع دستگاه های خریداری شده ،میزان دانش فنی تیم تولید و کیفیت مواد اولیه مصرفی می باشد .

 

نیروی کار ( human resources ) :

برای بخش اول از فاز اول این طرح پیش بینی جذب پنجاه نفر با حداقل تحصیلات کارشناسی شده است که با راه اندازی مراحل و فازهای بعدی این تعداد افزایش می یابد.

 

ارتباطات ( communication ) :

ارتباطات با بخش های علمی داخل و خارج از کشور ،ارتباطات با دانشگاه ها ،ارتباطات با شرکت های پخش واکسن، ارتباط با کلینیسین ها ،ارتباط با شرکت های تبلیغاتی .