دکترمحمد علی اخوی زادگان - Dr. Mohamadali Akhavizadegun


. رئیس دانشگاه ارومیه
. عضو کمیته علمی کنگره اپیدمیولوژی ایران
. عضو کمیته ملی اخلاق وفناوری کمیسیون یونسکو ایران
. رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دکتر پرویز حکمتی - Dr. Parviz Hekmati

. زندگی نامه دکتر پرویز حکمتی

. دارای دکترای دامپزشکی از دانشگاه تهران
. دارای تخصص در رشته جراحی از دانشگاه رویال کپنهاگ
. استاد تمام دانشگاه های تهران، رویال کپنهاگ، شیراز، تبریز، ارومیه و کرج
. مدیر بیمارستان دام های بزرگ دانشگاه تهران
. مدیر گروه علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
. سردبیر مجله علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
. رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه کرج
. عضو شورای پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی
. عضو هیئت متخصصین جراحی تخصصی وزارت علوم

 

دکترعباس شفیعی - Dr. Abas Shafhi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .