طراحی یک برنامه واکسیناسیون مؤثر

طراحی یک برنامه واکسیناسیون کارا و مؤثرکلیدی برای پرورش موفقیت آمیز طیور است. یک مدیریت واقعی ، اصول پیشرفت یک برنامه مفید و قابل اطمینان را تضمین می­کند، به نحوی که حمایت و حفاظت ایده آل صورت پذیرد و در عین حال در هزینه های واکسیناسیون اضافی اجتناب گردد.

نکات کلیدی

*یک برنامه واکسیناسیون باید توسط یک دامپزشک متبحر طراحی شود.

*پیش از این که برنامه واکسیناسیون بتواند بسط و گسترش یابد، مطالعه تاریخچه قبلی بیماری و اپیدمیولوژی کامل منطقه جغرافیایی ضروری است.

*توسط واکسن­های غیرضروری یا افزون از حد، عملیات فراتر از واکسیناسیون انجام ندهید.

*پایش1 ( به عنوان مثال الایزا) جهت اثبات حضور ارگانیسم و عامل بیماریزا ضروری است، که در این صورت تیتر پایه در جوجه ها افزایش می­یابد و نیز مشخص کردن میزان آنتی بادی مادری2 در جوجه ها الزامی است.

*بین واکسیناسیون ، 2-1 هفته استراحت در نظر بگیرند تا اجازه داده شود قبل از واکسیناسیون مجدد، واکنش ها محو و بر طرف گردند.

*در صورت امکان واکسن ها را با هم ترکیب کنید. وقتی که چندین واکسیناسیون /آنتی ژن ها در یک زمان انجام می­شوند، سودمندی ایمنی حاصله در بهره وری از یک دوز آنتی ژن تکی معمولاً کاراتر و بهتر است ، زیرا استرس ناشی از جا به جایی و گرفتن پرنده ها کمتر است.

*بر اساس یک قانون عمومی، وقتی که نیاز است حمایت کافی صورت گیرد، از واکسن هایی که حداقل واکنش را در پی دارند، استفاده کنید. با این وجود ، اگر درگیری در منطقه وجود داشته و نیاز به واکسیناسیون است ، اغلب واکسن ها ، واکنش پس از واکسیناسیون را بروز می­دهند.

*دوز پیشنهاد شده را مطابق توصیه شرکت سازنده به کار برید.

*مراقب باشید که استفاده از برخی واکسن های کشته غیر فعال 3 در جوجه های یک روزه می­تواند با آنتی بادی های مادری تداخل ایجاد کند.

*گهگاهی تحریک زودهنگام برای جوجه های با فقدان آنتی بادی های مادری برای برخی بیماریهای خاص ضروری است.

*در حالت کلی، حیوانات مریض نباید واکسینه شوند. با این وجود گهگاهی واکسیناسیون یک گله در طی مراحل آغازین شیوع بیماری 4، می­تواند از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری کند.

*میزان تیتر را برای بیماری مربوطه و متعاقب واکسیناسیون ، پایش و ردیابی نمایید.

*برنامه واکسیناسیون را هر 6 ماه یک بار بازبینی کنید . تغییرات بارز در اپیدمیولوژی منطقه وجود دارد.

*اگر توصیه­های بیشتر نیاز است با دامپزشکتان تماس برقرار کنید.