واکسن های نو ترکیب در صنعت طیور

واکسن های نو ترکیب فرصت جدیدی به منظور توسعه ی کنترل مشکلات و ریشه کنی بیماریها در تأسیسات طیور می باشد.آن عبارت است از یک حامل1 (شامل ویروس یا باکتری) که آنتی ژن های بیگانه را بیان می کند.این فرآیندها شامل ورود ژن های کد شده به آنتی ژن ها می باشد مثل پروتئین ها به داخل ژنوم حامل، و زمانی که آن تکثیر می یابد، محصولی با قطعات الحاقی را بیان می کند. واکسیناسیون با استفاده از واکسن نوترکیب منتج به یک عملکرد ایمنی در مقابل وکتور شده اما در مقابل آنتی ژن هایی که با وکتور بدون عامل واقعی بیماری شناسائی شدند، همچنین پاسخ ایمنی بروز می کند. اخیراً چندین واکسن نوترکیب در بازار تجاری طیور عرضه شده که استراتژی های جدیدی برای هر ناحیه خاص دارد. این واکسن ها سطح پیشگیری کننده ی مشابهی نسبت به واکسن های متداول داشته ، و باعث توسعه ی ایمنی سلولی و هومورال می شود.

ناقل های مختلف
ناقل های ویروسی اصلی که به منظور توسعه ی واکسن های نوترکیب مورد استفاده قرار می گیرد هرپس ویروس بوقلمون 2 (HVT) و پوکس ویروس 3 گونه های دیگر می باشد.این ویروس ها دارای ژنوم های بزرگ کافی برای جا دادن الحاقیات بزرگ می باشند.
نمونه هایی از واکسن های نو ترکیب شامل موارد زیراست:
*هرپس ویروس بوقلمون بیان کننده ی پروتئین ویروس بیماری نیوکاسل
*هر پس ویروس بوقلمون بیان کننده ی گونه ی پروتئین ویروس لارنگوتراکئیت طیور4
* هرپس ویروس بوقلمون بیان کننده ی پروتئین ویروس بیماری عفونت بورس (گامبورو)
* ویروس آبله طیور 5 بیان کننده ی گونه ی پروتئین ویروس آنفلوآنزا
*ویروس آبله طیور بیان کننده ی پروتئین ویروس نیوکاسل
*ویروس آبله طیور بیان کننده ی پروتئین عفونت ویروس لارنگوتراکئیت

مزایا و شاخص ها
مزایای اصلی استفاده از واکسن های نوترکیب این است که آنها عکس العمل های مشخصی که بعد از واکسیناسیون بر پایه ی ارگانیزم های زنده و همچنین عکس العمل های عمومی را که توسط واکسن های غیر فعال ایجاد می شود حذف می کنند. استفاده از واکسن نو ترکیب بر اساس تکثیر متوالی ویروس ( مانند هرپس ویروس ) می تواند نیاز به واکسیناسیون تقویتی را با استفاده از واکسن های زنده یا غیرفعال شده در مزارع حذف کند.استفاده از واکسن های نو ترکیب همچنین به ما اجازه استفاده از سیستم DIVA 6 (تمایز پرندگان واکسینه شده از پرندگان آلوده) را می دهد.امکان ترکیب ویروس غیر استفاده در واکسن و ویروس مورد استفاده در واکسن نوترکیب وجود ندارد.واکسن نو ترکیب همچنین امکان تداخل با ایمنی مادری 7 /یا واکسنهای دیگر را حذف و امکان تأخیر عملکرد ویروس را در پرندگان واکسینه شده حذف می کند.


ایجاد ایمنی مناسب

توسعه ی ایمنی با استفاده از یک واکسن نوترکیب ، به عملکرد وکتور بستگی دارد .این مورد بستگی به زمان مورد نیاز وکتور برای ایجاد یک سطح ایمنی مناسب درواکسیناسیون پرندگان دارد.فقدان سطح ایمنی مناسب درفاز نخست زندگی پرندگان می تواند در صورت استفاده از واکسن نوترکیب کامل شود. زمان استفاده از روشهای سرولوژیک (همانند HI یا ELISA )، بایستی در نظر گرفته شود که استفاده از واکسن نوترکیب منتج به افزایش سطح آنتی بادی در مقابل عوامل عفونی نخواهد شد.اگر سطح بالایی از آنتی بادی بدست بیاید منشأ آن می تواند دیگر ویروس های پیچیده واکسن یا منشأ مزرعه ای باشد.

نمونه : واکسن ILT
مزایای استفاده از واکسن نوترکیب این است که به عنوان مثال به منظور کنترل تحریکات بیماری مارک و عفونت های لارنگوتراکئیت مورد استفاده قرار می گیرد.هرپس ویروس بوقلمون (HVT) به عنوان یک وکتور در بیان ویروس لارنگوتراکئیت عفونی (ILT) مورد استفاده قرار می گیرد.
ILT به عنوان یک بیماری حاد تنفسی،با درصد واگیری بالا توسط هرپس ویروس ایجاد می شود که همه ی جوجه ها را درهمه ی سنین تحت تأثیر قرار می دهد . این بیماری از اهمیت تجاری بالا در صنعت طیور دارا می باشد به دلیل اینکه آن باعث زیان های شدیدی در محصولات گوشت و تخم مرغ می شود.
واکسن های رایج علیه ILT بر پایه ی ویروس های زنده اصلاح یافته هست.آنها تأثیرات مؤثر بالائی داشته ، اما اغلب با تعدادی از تأثیرات مخالف شناسائی می شوند مانند شیوع گونه های واکسن به گروههای غیر واکسینه ،که منتج به افزایش حدت ویروس و موجودیت نهفته حامل ها شده که در نهایت باعث شیوع شدت ویروس در مزارع می شود.از طرف دیگر واکسن های بر پایه ی HVT به منظور پیشگیری از بیماری مارک 8 می باشد.

توسعه عملکرد ایمنی
به دنبال مثال ها استفاده از واکسن های نو ترکیب توسعه یافته به منظور بهبود بیماری مارک و ILT مورد بررسی قرار گرفت.محتویات واکسن منتج به بیان دو گلیکوپروتئین ویروس ILT می شود. این گلیکوپروتئین ها به منظور آغاز فرآیندهای عفونی و همچنین به منظور توسعه عملکرد ایمنی و محافظت در مقابل عفونت ها مهم است . پرندگانی که به صورت زیر پوستی با واکسن های نو ترکیب علیه ILT واکسینه می شوند و پرندگان غیر واکسینه، به چالش کشیده شدند و مشاهدات در سنین مختلف به منظور اندازه گیری وجود علایم کلینیکی ILT مورد بررسی قرار گرفت.

ایمنی برای تمام عمر
یک دز از واکسن نوترکیب که در جوجه های یک روزه مورد استفاده قرار گرفت،باعث پیشگیری بالایی علیه ILT در پرندگان واکسینه شده گردید. گروه کنترل غیر واکسینه چندین علائم از بیماری را نشان دادند. زمان استفاده از یک واکسن از این نوع ،زمانی که HVT در پرندگان استفاده می شود ،ایمنی طولانی علیه ILT مورد انتظار است . بررسی شاخص های واکسن نوترکیب شامل سلامتی ، کارایی و تسهیل مدیریت و فقدان شیوع ویروس های زنده از پرندگان واکسینه به پرندگان غیر واکسینه است.ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که آنها انتخاب ایده آلی را برای جایگزین کردن یا تکمیل کردن در حین استفاده از واکسن های ILT زنده رقیق شده ، با اجتناب از شرایط نامساعد شناسائی شده بیان می کنند.

پی نوشت ها:
1.Vector
2.Herpes virus of Turkey (HVT)
3.Pox virus
4.Avian Laryngotracheitis
5.Fowl Pox virus
6.Differentiating Infected From vaccinated Animal (DIVA)
7.Maternal Immunity
8.Mareks Disease