ضریب واکسیناسیون:

رهیافت جدیدی برای ارزیابی تستهای سرمی الایزا

ایجاد ایمنی مناسب ، نتیجه منطقی و مطلوب در زمان واکسیناسیون گله های طیور است . ثابت شده است که استفاده از تست های سرمی الایزا ،ابزار مفیدی برای اندازه گیری تأثیر واکسیناسیون است . ضریب واکسیناسیون است. ضریب واکسیناسیون (VI ) یک راهکار جدید کاملتر و ساده تر جهت ارزیابی عملکرد واکسن در گله است. در زمان انجام یک واکسیناسیون خوب ضریب VI نمره بالایی به امنیت گله می­دهد و در زمانی که نتایج ضعیف است، ضریب VI امتیاز ضعیفی را به دست می­دهد.

مترجم و تنظیم کننده: دکتر رامین پارسانیا

در مدیریت بهداشتی طیوراستفاده از تستهای سرمی الایزا یک ابزار سودمند جهت مونیتورنمودن پاسخ ایمنی گله متعاقب واکسیناسیون می­تواند باشد. اغلب دامپزشکان موفقیت واکسیناسیون را از طریق مشاهده دو جزء اصلی پاسخ واکسیناسیون مورد قضاوت قرار می­دهند که شامل میانگین تیتر بدست آمده ( یا میانگین سطح آنتی بادی گله) ، و در صد CV ( عددی که سطح یکنواختی ایمنیت را در گله نشان می­دهد) است. بدین ترتیب ارتباط بین میانگین تیتر و در صد CV برای ارزیابی ایمنیت بدست آمده مهم می­باشد. ایده نگرش به نسبت بین این دو جزء و اظهار عقیده در این رابطه سبب ایجاد پارامتر جدیدی شد که به نام VI یا ضریب واکسیناسیون بوده و به طریقه ذیل محاسبه می­گردد.

VI=  (mean Titer)2 = (mean Titer)

عدد VI حاصله به عنوان یک گزاره منطقی به دست می­آید که در زمان واکسیناسیون خوب، امتیاز و نمره بالایی به دست می­دهد ( یعنی میانگین تیتر بالاتر و در صد CV پایین ) و نمره پایین نشانگر واکسیناسیون ضعیف است( میانگین تیتر پایین و CV% بالاتر ).

نتایج آزمایش در گله های گوشتی و نژادهای مادر گوشتی

بعد از انجام واکسیناسیون زنده علیه برونشیت و نیوکاسل و گامبورو جهت اندازه گیری ضریب واکسیناسیون مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت. ضریب VI برای تمام گله ها اعم از گله های سالم و گله هایی که به لحاظ درمانگاهی آلوده شده بودند بعد از واکسیناسیون با واکسن غیر فعال و زنده محاسبه گردید . در کل بالغ بر 500 گله گوشتی ، متعاقب انجام واکسیناسیون توسط میکروب زنده برونشیت و نیوکاسل ( طبق برنامه زمانی معین ) به وسیله تست الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. همواره قبل و بعد از آلودگی نتایج تیتر سرمی برای برونشیت از سه گله گوشتی مجزا به جهت واکسن زنده و غیرفعال مورد ارزیابی قرارمی­گیرد. گله های مورد مطالعه بایستی دارای شرایط ذیل باشند :

1- میانگین تیترهای سرمی برای گله های نرمال در محدوده مورد انتظاربوده و برای گله های آلوده و تیترهای حاصله افزایش را نشان می­دهند.

2- حضور و عدم حضور علائم درمانگاهی بایستی بین گله های سالم و آلوده قابل تفریق باشد.

3- گله های شاهد بایستی در محدوده مناسبی از ایمنیت جهت نشان دادن تیتر مورد اندازه گیری الایزا باشند.

نتایج مربوطه برای بیماری برونشیت در جدول 1، برای بیماری نیوکاسل در جدول 2 و گامبورو در جدول 3 جهت گله های مرغ گوشتی نشان داده شده است. در جدول 4 این تست برای گله های مادر گوشتی نشان داده شده است.

اطلاعات ارزشمند

داده های ذکر شده در جداول نشان می­دهد که ضریب واکسیناسیون عامل بسیار سودمندی برای متخصصین بهداشتی گله ها جهت تفریق بین موارد ذیل می­باشد:

1- تفریق بین پاسخ های مناسب یا ضعیف به واکسیناسیون در گله .

2- تفریق بین پاسخ های معمولی واکسیناسیون و احتمال بروز بیماری در گله واکسینه شده.

ارزیابی رسمی پاسخ های واکسیناسیون الایزا شامل مقایسه میانگین تیتر بدست آمده با میانگین تیتر مورد انتظار بعد از واکسیناسیون است که حداقل تیتر واکسن مد نظر می­باشد. در اینجا مد نظر قرار دادن امتیاز ضریب واکسیناسیون با محاسبه درصد CV با کمک تست سرمی الایزا ، بسیار ساده تر و کاملتر از در نظر گرفتن حداقل تیترهای پایه است.

نتیجه نمره ضریب واکسیناسیون دارای یک بعد منطقی است ، بدین معنی که افزایش امتیاز ، نشانگر پاسخهای قویتر و بهتر ایمونولوژیکی در زمان پس از واکسیناسیون یا آلودگی می­باشد.

جدول2- نتایج ضریب واکسیناسیون برای واکسیناسیون نیوکاسل زنده جوجه های گوشتی در سن 35-45 روزگی

 

VI در عفونت درمانگاهی

VI  نرمال

برنامه واکسیناسیون

 

300<

250-20

3 بار واکسن زنده CLONE 30،VH، لاسوتا ،HB 1 و AVINEW

 

300<

200-50

روغنی+ 3 بار واکسن زنده

 

جدول 1- نتایج ضریب واکسیناسیون برای واکسیناسیون برونشیت زنده جوجه های گوشتی در سن 35-45 روزگی

برنامه واکسیناسیون

 طبیعیVI

VI در عفونت درمانگاهی

H 120

90-10

100≤

H120+ واکسن برونشیت 91/4 یا 88CR

200-50

≥200

جدول 3- نتایج ضریب واکسیناسیون برای واکسیناسیون گامبورو و زنده جوجه های گوشتی در سن 35-45 روزگی

برنامه واکسیناسیون

VI  نرمال

VI در عفونت درمانگاهی

Bursine2,Bursine Plus

300-50

300<

Galivac IBD

400-100

500<

Cevac IBD,Bursa F

500-100

500<

Avipro IBD exterm

500-200

500<

( ا تا 2 بار)228E

550-200

600<

( 1 تا 2 بار) Tabic MB

600-200

700<

Vaxitek به صورت تزریق زیر پوستی در یک روزگی یا درون تخم مرغ درانکوباسیون در 18 روزگی

80-10

200<

Cevac Transmune به صورت تزریق زیر پوستی در یک روزگی یا درون تخم مرغ درانکوباسیون در 18 روزگی

500-100

 

Bursaplex به صورت تزریق زیر پوستی در یک روزگی یا درون تخم مرغ درانکوباسیون در 18 روزگی

500-100

 

جدول4- ضریب واکسیناسیون با واکسن غیر فعال برونشیت که قبل و بعد از بروز بیماری گامبورو در گله های مادر صورت گرفته است . سن گله ها قبل از آلودگی 34-52 هفته می­باشد. تیترهای بعد از آلودگی در هفته های سوم و پنجم بعد از مشاهده علائم درمانگاهی گرفته شده اند.

میانگین تیتر

CV%

VI

قبل از آلودگی

بعد از آلودگی

قبل از آلودگی

بعد از آلودگی

قبل از آلودگی

بعد از آلودگی

4850

16036

75

30

65

425

5288

15145

46

15

115

1010

5937

23456

58

28

102

838

جدول 5- سکانس های بلوغ مونوسیت

شرح

مرحله بلوغ

سلول بسیار کوچک اما مشخص ،شبیه به فرم میلوبلاست

مونوبلاست

سلول بزرگ، سیتوپلاسم به رنگ آبی شفاف ،هسته مدور، کروماتین رتیکولار

پرومونوسایت اولیه

مدور ، هسته بیرون از مرکز با سیتوپلاسم گرانولار بازوفیلیک، گرانول های نازک خاکستری- آبی

پرومونوسیت ثانویه

بزرگ، الگوی کروماتین مناسب ، سیتوپلاسم گرانولارآبی – خاکستری، واکوئول های سیتوپلاسمی و گرانول های شبیه به گرد و غبار

مونوسیت بالغ

ولی اگر چه داده ها نشان دهنده این مسئله هستند که افزایش نمرات VI  متناسب و همراستا با حضور یک درگیری در گله هستند، اما بایستی متذکر گردید که نمی­توان از نتایج حاصله به تنهایی جهت دادن یک تشخیص کلنیکی صریح استفاده کرد. تشخیص تنها زمانی بایستی داده شود که همراه با علائم  درمانگاهی و جداسازی آزمایشگاهی عامل بیماریزا و یا تأیید از طریق آزمایشات PCR باشد.